top of page

Nautilus Su Sporları Ticaret Anonim Şirketi ("Veri Sorumlusu”, "Nautilus”) tarafından; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”, "Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan bu KVKK Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni”) Nautilus’un kişisel veri uygulamalarına ve veri sahibi olarak haklarınıza yönelik sizleri aydınlatmayı hedeflemektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi ya da sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

KVKK uyarınca, Kişisel Verileriniz; yalnızca Veri Sorumlusu tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Nautilus, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Bu kapsamda, Veri Sorumlusu, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu olarak, web sitesi üzerinden üyelerimizin ve hizmet alıcılarımızın, aydınlatma yükümlülüğümüze yönelik olarak işbu Aydınlatma Metin’inde belirtilecek kişisel verilerini işlemekteyiz. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler; kimlik verileri, iletişim verileri ve bankaya gerekli işlemleri gerçekleştirmesi amacıyla iletilmek üzere alınan finans verileri, dijital iz verileri ve sipariş geçmişine dair verilerle sınırlıdır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, elektronik ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metin’inde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metin’inde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

AMAÇLAR

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, sizleri ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek, Veri Sorumlusu tarafından ticari kararların verilmesi ve uygulanması konusunda gerekli adımların atılması, gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla işlenmektedir.

HUKİKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 3. Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 4. Veri Sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 8. şartlarından herhangi birisine dayanarak, Veri Sorumlusu tarafından, ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

KİŞİSELVERİLERİN SAKLANMASI

Söz konusu veriler, özellikle hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme yönetimi, müşteri memnuniyeti, muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi ve güvenlik amaçlarıyla saklanmakta olup, bu kapsamda işlenen kişisel veriler ticari ilişkiye dayanak sözleşmenin bitiminden sonra eğer saklanmalarında herhangi bir meşru amaç bulunmuyorsa silinir veya imha edilirler. Ancak, olası ticari uyuşmazlıklar kapsamında Veri Sorumlusu’nun ispat vasıtası olarak saklaması gerekebilecek nitelikteki veriler kanuni dava zamanaşımı süreleri boyunca Nautilus nezdinde saklanırlar.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; Nautilus ve Nautilus ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi; hizmetimizin gereğinin yerine getirilmesi; sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilmesi; ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile kanuni gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bankalara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilecek yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.

Belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler, adres bilgisi, iletişim bilgisi ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Bayındır Mah. Camii Sokak No: 30/1 Kaş / Antalya adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusu’na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.

Kişisel veri uygulamalarında herhangi bir değişiklik olması halinde Aydınlatma Metni Nautilus tarafından güncellenir. Güncel Aydınlatma Metni Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


NAUTILUS İLETİŞİM BİLGİLERİ
https://www.nautilusdivingkas.com
Unvanı: Nautilus Su Sporları Ticaret A.Ş.
Adresi : Bayındır Mah. Camii Sokak No: 30/1 Kaş / Antalya

MERSİS: 0630042428800018
Telefon: 0533 962 53 75
Eposta : info@nautilusdivingkas.com

Sayın Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz ve Web Sitesi Ziyaretçilerimiz, Nautilus Su Sporları Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca "veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR
Kimlik bilgileriniz (Ad Soyad, Doğum tarihi, TC Kimlik No)
İletişim bilgileriniz (Adres, e-posta adresi, telefon numarası)
Site’yi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Sitedeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
Size özel tahsis edilmiş Kullanıcı Adı ve Şifreniz
Şirket bilginiz ( Şirket adı, telefonu, adresi)
………Sözleşmesinin Kurulması ile beraber;
Kimlik bilgileriniz (Ad Soyad, Doğum tarihi, TC Kimlik No)
İletişim bilgileriniz (Adres, e-posta adresi, telefon numarası
Fatura talep etmeniz halinde bizimle paylaşmanız halinde (Tc Kimlik No, Vergi Kimlik No)
Kredi kartı ile ödeme yapmanız halinde Ödeme Kuruluşuna gönderilmek üzere işlenmesi
Ödeme Yöntemi olarak Havale Seçilmesi halinde Banka Iban ve Kullandığınıza Bankaya ilişkin bilgiler,
Kullanıcı Olmanız Halinde;
Size özel tahsis edilmiş Kullanıcı Adı ve Şifreniz
Şirket bilginiz ( Şirket adı, telefonu, adresi)
Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin kayıtları ( Talep ve Şikayet Yönetimi)
Şikayetlerinize ilişkin alınan formla oluşan kayıtlar
Kullanıcı olmanız halinde sağladığımız elektronik ticaret sistemi çerçevesinde veri işleyen sıfatı tutulması amacı işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemeden sadece depolama ve sistemin kullanılması ile oluşan müşterilerinize ait bilgiler,

Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Durumunda;

Kimlik bilgileriniz (ad soyad,)
İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
Siteyi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Site’deki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
Pazarlamaya esas bilgileriniz (Doğum tarihi, Site kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, , adres, ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, , her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri(nakit, kredi kartı vs.) ve ödeme detayları (taksit miktarı vs.), eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb),

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

Genel Amaçlar:

Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel süreçlerden faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi
Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik, alışveriş ve fatura bilgilerinizi

Kullanıcı Olmanız Halinde,
Ürünümüzün geliştirilmesini sağlamak ve taleplerinize anında yanıt vermek adına Kullanıcı Şikayet ve Talep Formu kapsamında,
Düzenli ödemelerin takibi ve hesap bilgileriniz ile düzenleme yapılabilmesi ve Elektronik Ticaret ortamınızın yönetilmesini sağlamak için tarafınıza sağlanan halinde,
Kullanıcı olmanız halinde yapmış olduğunuz satışlar, elektronik ticaret sitenizin yürütülmesini sağlamak,
Verilen hizmet kapsamında taleplerinizin yönetimi ve en iyi hizmet prensibi ile Kullanıcıların elektronik ticaretinin en iyi şekilde sağlanması amacı ile, Web sitesinde yer alan veya talep etmeniz halinde verilerinizi aktardığımız iş ortakları ile elektronik ticaret sitenizin yönetiminin yapılması amacı ile, Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Halinde
Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacıyla kimlik, iletişim, alışveriş ve pazarlamaya esas bilgilerinizi işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Nautilus Su Sporları Ticaret A.Ş. tarafından; Site üzerinden işlemleriniz, talep ve şikayetlerinize ilişkin veya yaptığınız alışverişleriniz ile beraber, Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, otomatik yöntemlerle veya elektronik sistemler vasıtası ile alınan Elektronik Ticari İletişim İzniniz çerçevesinde işlenmektedir.

Nautilus Su Sporları Ticaret A.Ş.olarak kişisel verilerinizi; Site üzerindeki süreçlerine ilişkin olarak "sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile "veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; Kullanıcı olmanız halinde " sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” talep ve şikayetlerinizin takibi açısında "Hakkın kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması” sebebine dayanarak, kişisel verileriniz Elektronik Ticari İletişim İzni vermeniz durumunda ve Verilerinizin İş Ortakları ile size yeni hizmetler sunulması amacı ile açık rıza hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.

Açık rızanın bulunması; Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açık rızanızın bulunması; Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Nautilus Su Sporları Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizi;
Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması halinde yurtdışı ile,
Site üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin çözümü amacı ile bayilerimiz ve iş ortaklarımızla,
Sitemizde yer alan ve hizmetine sunulan ve hizmet almak istediğimiz iş ortaklarımıza verdiğiniz izin
Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Nautilus Su Sporları Ticaret A.Ş. tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka,

elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.

 

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın "İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle 
Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Nautilus Su Sporları Ticaret A.Ş.'nin söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine  Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, veya Nautilus Su Sporları Ticaret A.Ş.’nin aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: Bayındır Mah. Camii Sokak No: 30/1 Kaş / Antalya

Telefon: 0533 962 53 75

KVKK Aydınlatma Metni

bottom of page